PV Building tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

  Tham dự đại hội có đại diện cổ đông Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR), cổ đông Khách sạn Cẩm Thành trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi và hơn 50 cổ đông cá nhân của Công ty.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.

Năm 2017 với nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhìn chung kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt so với kế hoạch đề ra, doanh thu đạt 131,96%, lợi nhuận sau thuế đạt 116%, nộp ngân sách nhà nước 10,68 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,395 triệu đồng/người/tháng. Công tác phối hợp, giám sát giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch.

Về kế hoạch năm 2018, Công ty tiếp tục bám sát ba lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là sản xuất bao bì, thương mại và dịch vụ hậu cần với phương châm nâng cao chất lượng các dịch vụ theo hướng ngày càng chuyên nghiệp hóa, lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu, công tác sản xuất an toàn, hiệu quả.                                            

Một số nội dung quan trọng khác tại Đại hội là thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty phù hợp với các quy định pháp luật liên quan về Công ty đại chúng. Theo đó, Đại hội đã chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Xí, miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Hà Thị Hoa; thống nhất bầu bổ sung bà Hà Thị Hoa vào Hội đồng quản trị, bầu bổ sung bà Đỗ Thị Phương Thúy vào Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các vấn đề trên với tỉ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Trần Đức Hợp – Chủ tịch HĐQT – Chủ trì Đại hội

Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

 

 

 Ông Trần Đoàn Thịnh – thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty

Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018

  

 Các thành viên mới ra mắt Đại hội

PV BUILDING

back to top

SỰ KIỆN

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30