Hội đồng Quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, gồm:

Xem tiếp...  

Ngày 14/5/2018, HĐQT Công ty ra thông báo số 05/TB-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017

Xem tiếp...  

Ngày 12/4/2019 HĐQT Công ty ban hành thông báo số 01/TB-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

Xem tiếp...  

Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thương niên Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí năm 2018

Xem tiếp...  

« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29