Với các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh được triển khai đồng bộ và quyết liệt, 6 tháng đầu năm nhiều chỉ tiêu/kế hoạch mà Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) đặt ra đều đạt và vượt kế hoạch.

Xem tiếp...  

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa tổ chức đấu giá bán 7.977.919 cổ phần của Công ty CP Nhà và thương mại Dầu khí (PV Building) do Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sở hữu. Với tỷ lệ bán thành công 29%, BSR thu về 28,4 tỷ đồng.

Xem tiếp...  

Với các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh được triển khai đồng bộ và quyết liệt, 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu, kế hoạch mà Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) đặt ra đều đạt và vượt kế hoạch.

Xem tiếp...  

 Sau 8 năm thành lập với 3 lần tái cơ cấu, Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại dầu khí đã từng bước trở thành doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả với mức tăng doanh thu so với kế hoạch hàng năm vượt từ 127% đến trên 900%.