Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

website: pvbuilding.com.vn

đã đổi tên từ ngày 15/5/2024 thành 

Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn

website: bsppt.com.vn