Ngày 30/10/2018, Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí có thông báo số 968/TB-PVBLD về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông.

Xem tiếp...  

Ngày 23/8/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) ban hành thông báo số 09/TB-HĐQT-PVBLD về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2018.

Xem tiếp...  

Thông báo số 10/TB-HĐQT- PVBLD ngày 19/9/2018 về việc tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2018 cho Cổ đông Công ty

Xem tiếp...  

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2018

Xem tiếp...  

« February 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28