Ngày 29/6/2018, Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ký kết Hợp đồng cung cấp về việc soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 - 30/6/2018 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

« March 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31