Thông báo số 10/TB-HĐQT- PVBLD ngày 19/9/2018 về việc tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2018 cho Cổ đông Công ty

Xem tiếp...  

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2018

Xem tiếp...  

Ngày 23/8/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) ban hành thông báo số 09/TB-HĐQT-PVBLD về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2018.

Xem tiếp...  

Ngày 29/6/2018, Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ký kết Hợp đồng cung cấp về việc soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 - 30/6/2018 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Xem tiếp...  

« October 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31