Ngày 3011/2018, Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

Xem tiếp...  

Ngày 22/11/2018, Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

Xem tiếp...  

Ngày 23/11/2018, HĐQT Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí có tờ trình số 03/TTr-HĐQT-PVBLD về việc lấy ý kiến bằng văn bản Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí

Xem tiếp...  

Ngày 30/10/2018, Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí có thông báo số 968/TB-PVBLD về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông.

Xem tiếp...  

« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31