Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 18/4/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

  1. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 2. Mẫu giấy ủy quyền

« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31