Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 18/4/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

  1. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 2. Mẫu giấy ủy quyền

« October 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31