Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 18/4/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

  1. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 2. Mẫu giấy ủy quyền

« March 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31